Депозитні операції з фізичними особами та управління ними

БАНКИ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Розділ 1. Теоретичні аспекти менеджменту депозитів фізичних осіб в банку
1.1 Характеристика ресурсів банку
1.2 Економічна сутність та класифікація депозитних операцій
1.3 Механізм залучення коштів фізичних осіб для формування депозитних ресурсів банку
Розділ 2. Організація депозитних операцій з фізичними особами в АППБ “Аваль”
2.1 Загальна характеристика економічної діяльності АППБ “Аваль”
2.2 Аналіз вкладень фізичних осіб в АППБ “Аваль”
2.3 Механізм залучення коштів фізичних осіб в АППБ “Аваль”
Розділ 3. Шляхи удосконалення управління залученням коштів фізичних осіб на рахунки в банку
3.1 Розробка та впровадження методики аналізу клієнтської бази
3.2 Використання методу процентних ставок на депозити за граничними витратами як напрямок вдосконалення цінової політики АППБ “Аваль”

Депозитні операції з фізичними особами та управління ними

Расширение для заработка в браузере без вложений

Депозитні операції з фізичними особами та управління ними

СОДЕРЖАНИЕ

 • Розділ 1. Теоретичні аспекти менеджменту депозитів фізичних осіб в банку
 • 1.1 Характеристика ресурсів банку
 • 1.2 Економічна сутність та класифікація депозитних операцій
 • 1.3 Механізм залучення коштів фізичних осіб для формування депозитних ресурсів банку
 • Розділ 2. Організація депозитних операцій з фізичними особами в АППБ “Аваль”
 • 2.1 Загальна характеристика економічної діяльності АППБ “Аваль”
 • 2.2 Аналіз вкладень фізичних осіб в АППБ “Аваль”
 • 2.3 Механізм залучення коштів фізичних осіб в АППБ “Аваль”
 • Розділ 3. Шляхи удосконалення управління залученням коштів фізичних осіб на рахунки в банку
 • 3.1 Розробка та впровадження методики аналізу клієнтської бази
 • 3.2 Використання методу процентних ставок на депозити за граничними витратами як напрямок вдосконалення цінової політики АППБ “Аваль”

 • Список использованной литературы

  1. Банківське право України: Навч. посібник кол. авт.: Жуков А.М., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін./ За заг. ред. А.О. Селіванова- К.: Видавничий дім, 2000 р .- 384 с.
  2. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп./ А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф., М.Ф. Пудовкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
  3. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты. Учебно-практическое пособие /Под ред. Черкасова В.Е., Платицына Л.А.-М.:Метаинформ.,1995г.-208с.
  4. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2001. – 344с.
  5. Бутинець Ф.Ф. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю “Банківський менеджмент” /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 384 с.
  6. Енциклопедія банківської справи України. Київ видавництво «Молодь». Видавничій дім «Ін Юре», НБУ,2001.С.74-75
  7. Основні тенденції змін у структурі вкладів на українському депозитному ринку як свідчення зміцнення довіри до банків//Вісник Національного банку України (укр.).- 2004.- № 11.-C. 43-46 Кожель Н.О.
  8. Кошти населення у формуванні фінансових ресурсів банків //Фінанси України (укр.).- 2002.- № 4.-C. 94-104 Верников А.В.
  9. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку//Фінанси України (укр.).- 2004.- № 5.-C. 138-145 Дмитренко М.Г.
  10. Дмитренко М.Г. Управління фінансами комерційних банків. Черкаси: БРАМА-ІСУЕП, 2000. – 184 с.
  11. Кириченко О., Геленко І. , Ятченко А. Банківський менеджмент: Навч. посібник для вищ. навч. закладу – К.: Основи, 1999, - 671 с.
  12. Васюренко О.В. Управління залученням ресурсів у комерційних банках// Фінанси України – 2000 №11.
  13. Клімова О.О. Аналіз прибутковості комерційних банків України // Фінанси України (укр.).- 2005.- № 3.- C.112-117
  14. Ключников М.В. Экономико-стратегический анализ структуры и динамики показателей пассивных и активных операций коммерческого банка // Финансы и кредит (рус.).- 2003.- № 12.- C.16-24
  15. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 512 с.
  16. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств / Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. – 336 с.
  17. Кочетков В.М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико – методологічні аспекти: Монографія. _ К.: КНЕУ, 2002. – 238 с.
  18. Кочетков В.М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 1998г.- 72 с.
  19. Лобанова А.Л. Аналіз активних операцій комерційних банків // Фінанси України (укр.).- 2002.- № 6.- C.99-105
  20. Лукань Л.П., Смага Л.М., Цегелик Г.Г. Використання економетричних моделей для дослідження результатів діяльності банків // Регіональна економіка (укр.).- 2004.- № 3.- C.237-245
  21. Луців Б.Л. Банківська діяльність в сфері інвестицій. Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2001р.- 320с.
  22. Банківські депозити //Бухгалтерія. Право. Податки. Консультація.- 2005.- № 19.-C. 67-71 Кириленко В.

  23. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Слово, 2004.- 296 c.
  24. Організація подальшого контролю за депозитними операціями банку //Вісник Національного банку України (укр.).- 2003.- № 3.-C. 27-30 Кочмола К.В.
  25. Операції комерційних банків/ Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук , Я. Грудзевич, М.Вознюк,- 2-ге видання- Львів. ЛБІ НБУ, 2001р.-516с.
  26. Парасій-Вергуненко І.М. Концептуальні засади стратегічного аналізу в банках // Фінанси України (укр.).- 2004.- № 8.- C.111-118
  27. Парасій-Вергуненко І.М. Методичні аспекти стратегічного аналізу фінансових результатів комерційного банку // Вісник Національного банку України (укр.).- 1999.- № 11.- C.49-51
  28. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків // Фінанси України (укр.).- 2003.- № 4.- C.97-102
  29. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу Вісник НБУ. – 2001. - № 1.
  30. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 26.09.2001 за № 368 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – Вип. 10. – С.17-57.
  31. Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями: Положення, затв. постановою Правління НБУ № 279 від 06.07.2000 р.// www.rada.gov.ua
  32. Садвакасов К.К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. – М.: Издательсво “Ось-89”, 1998.- 160 с.
  33. Ситник В. Ф. Орленко Н. С. Імітаційне моделювання . Навч. Посібник. – К.: Основи, 1998.- 232 с.
  34. Снігурська Л. Методичні підходи до аналізу доходів та витрат банку // Економіст (укр.).- 2002.- № 12.- C.61-64
  35. Таран Т.А. Використання ринкових методів оцінки в управлінні комерційним банком // Фінанси України (укр.).- 2004.- № 12.- C.93-100
  36. Тимофеева З.А. Аналитическая работа в комерческом банке // Деньги и кредит (рус.).- 2001.- № 2.- C.46-54
  37. Лабанова А. Проблеми формування ресурсної бази комерційних банків України//Економіка.Фінанси.Право. – 2001, №12.
  38. Тиркало Р.І. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф, Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с. – (Серія “Банки і біржі”).
  39. Тиркало Р.І., Шивоблок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес – діагностика, рейтинг: Навч. посібник. – К.: Слобожанщина, 1999. – 236 с.
  40. Финансовый анализ в коммерческом банке / А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербакова, - М.: Финансы и статистика, 2000. - 256с.
  41. Фомін І. Рейтингова оцінка комерційного банку в системі діагностики його конкурентоспроможності. // Вісник НБУ. – 2002. - № 4. – с. 11 - 13.
  42. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: ИНФРА – М, 1995. – 272 с.
  43. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
  44. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
  45. Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А., Финансово – аналитическая служба в банке: Практ. пособие. – М.: ФБК – Пресс, 1998.
  46. Экономический анализ деятельности банка \ Учебное пособие. – М.: “ИНФРА - М”, 1996.- 144 с.
  47. Депозитна політика комерційного банку // Банківська справа(укр.).- 2005.- № 2.-C. 29-36 Кириленко В.

  Просмотров: 281