Політичний розвиток Волині у складі Галицько-Волинського князівства

ИСТОРИЯ

Мстиславичі. Київська династія на Волинi- Волинь в інтеграційному процесі Руської землі на рубежі ХІІ – ХІІІ ст- Волинська земля в часи правління Данила Галицького та його наступників- Соціально економічний розвиток Волинської землі- Культурне життя Волині в період Галицько-Волинського князівства

Політичний розвиток Волині у складі Галицько-Волинського князівства

Расширение для заработка в браузере без вложений

Політичний розвиток Волині у складі Галицько-Волинського князівства

СОДЕРЖАНИЕ


  Мстиславичі. Київська династія на Волинi
  Волинь в інтеграційному процесі Руської землі на рубежі ХІІ – ХІІІ ст
  Волинська земля в часи правління Данила Галицького та його наступників
  Соціально економічний розвиток Волинської землі
  Розвиток сільського господарства
  Ремісниче виробництво
  Торгівля
  Культурне життя Волині в період Галицько-Волинського князівства

Список использованной литературы

“Великая хроника” о Польше, Руси и их соседях ХI – XIII вв. – М.: Наука, 1987. – 231 с.
  Волынско-Галицкая летопись, составленая с концом XIII века, 1205 – 1292. /Изд. А. С. Петрушевич. – Львов, 1871. – 148 с.
  Галицько-Волинський літопис. /Упор. Р. Федорів. – Львів: Червона калина, 1994. – 255 с.
  Києво-Печерський патерик (Вступ. Текст. Примітки.). Підг. Д. Абрагамович. – Київ: Час, 1991. – [репринт] – 280 с.
  Літопис Руський. /Упор. Л. Махновець. - Київ: Дніпро, 1989. – 590 с.
  Полное собрание русских летописей. – Т. 1: Летопись по Лаврентиевскому списку. – М.: Изд-во восточной литературы, 1962. – 382 с.
  Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Львів, 1999. – 131 с.
  Антонович П. Коротенька історія Волині. – Луцьк: Надстир’я, 1992. – 48 с.
  Археологія Української РСР. – Т. 3. - Київ: Наукова думка, 1975. – 498 с.
  Брайчевський М. Конспект історії України. - Київ: Знання, 1993. – 203 с.
  Брайчевський М. Перше українське королівство. (Держава Данила Галицького). //Золоті Ворота. – 1992. - №2. – С. 146 – 158.
  Велика історія України від найдавніших часів. – Т. 1. - Київ: Глобус, 1993. – 351 с.
  [Петров М.] Волынь: исторические судьбы Юго-Западного края. /Издано П. М. Батюшковым. – С-Петербург, 1888. – 288 с.
  Войтович Л. В. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ – ХVІ століттях. – Львів, 1996. – 253 с.
  Головко О. На чолі об’єднаного князівства: загадкові та невідомі сторінки біографії князя Романа Мстиславича. //Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей та повідомлень. – Львів, 1993. – С. 93 – 95.
  Грабовецький В., Пришляк В. Від Ільмень – озера до Дністра ріки. //Жовтень. – 1985. - №5. – С. 111 – 113.
  Грушевський М. С. Історія України-Руси: ХІ – ХІІІ ст. – Т. 3. - Київ: Наукова думка, 1992. – 633 с.
  Гупало В. До питання про особливості Галицько-Волинської кераміки княжої доби. //Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей та повідомлень. – Львів, 1993. – С. 55 – 56.
  Денисовець П. М. Місце і роль Володимир-Волинського князівства в давньоруській державі. //Минула і сучасна Волинь. Тези доповідей та повідомлень. – Луцьк, 1988. – С. 3 – 6.
  Завгородній А. Перша національна українська держава постала на Волині? //Луцький замок. – 1999. – 16 червня. – С. 8.
  Єфименко О. Я. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 519 с.
  Іванченко Р. Київська Русь: початки української держави. - Київ: Просвіта, 1995. – 93 с.
  Ісаєвич Я. Д. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999. – 36 с.
  Ісаєвич Я. Д., Мартинюк А. І. Володимир-Волинський. Історико-краєзнавчий нарис. – Львів: Каменяр, 1988. – 70 с.
  Історія українського мистецтва. – Т. 1. – Київ, 1966. – 452 с.
  Ілько В. І., Олашин М. В. Головні етапи розвитку Галицько-Волинського князівства в 1199 – 1349 та його зв’язки з Закарпаттям. //Велика Волинь. Минуле і сучасне. Тези міжнародної наукової краєзнавчої конференції. – Житомир, 1993. – С. 30 – 32.
  Киричук М. Волинь земля українська. – Луцьк: Надстир’я, 1997. – 468 с.
  Ковальчак Г. І. Економічний розвиток західноукраїнських земель. - Київ: Наукова думка, 1988. – 247 с.
  Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь. – Київ: Альтернативи, 1998. – 335 с.
  Котляр М. Ф. Князь Данило Галицький. – Київ: Наукова думка, 1979. – 185 с.
  Котляр М. Ф. Галицько-Волинське князівство у європейській політиці ХІІІ ст. //Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей та повідомлень. – Львів, 1993. – С. 11 – 13.
  Котляр М. Ф. Галицько-Волинське князівство (до 800-ліття утворення). //Український історичний журнал. – 2000. - №1. – С. 21 – 33.
  Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь у ХІІІ ст. (до 800-ліття утворення Галицько-Волинського князівства). //Київська старовина. – 1999. - №1. – С. 3 –14.
  Котляр М. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси ІХ – ХІІІ вв. – Киев: Наукова думка, 1985. – 185 с.
  Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – Київ, 1996. – 462 с.
  Крвавич Д. П. Богородиця Одигітрія із Дорогобужа. //Образотворче мистецтво. – 1991. - №3.- С. 20 – 22.
  Кралюк П. Роман Мстиславич, князь Волинський і Галицький. – Луцьк: Надстир’я, 1999. – 75 с.
  Крип’явич І. П. Історія української культури. – Київ: Либідь, 1999. – 650 с.
  Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. – Київ: Наукова думка, 1983. – 519 с.
  Крип’якевич І. П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 519 с.
  Кульчицький В. С., Настюк М. І., Тищин Б. Й. Історія держави і права України. – Львів: Світ, 1996. – 289 с.
  Кучинко М. М. Нарис стародавньої і середньовічної історії Волині (від палеоліту до середини ХІV ст.). – Луцьк, 1994. –207 с.
  Кучинко М. М. Історична топографія давньоруського Володимир-Волинського. //Минуле і сучасне Волині. Тези доповідей і повідомлень. – Луцьк, 1988. – С. 7 – 10.
  Кучинко М. М., Охріменко Г. В. Археологічні пам’ятки Волині. – Луцьк, 1991 . – 137 с.
  Кучинко М. М. До питання про оборонні укріплення давнього Луцька. //Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей та повідомлень. – Львів, 1993. – С. 78 – 80.
  Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія укранської державності. – Львів: Світ, 1995. – 248 с.
  Овсійчук В. Українське малярство Х – ХVІІІ століть: Проблеми кольору. – Львів: інститут народознавства НАН України, 1996. – 478 с.
  Пашуто В. Г. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. – М.; Л., 1950. – 486 с.
  Попович М. Нариси історії культури України. – Київ: Артек, 1999. – 727 с.
  Петегирич В. М. Из истории экономических и культурных связей Галицко-Волынской Руси в Х – ХІІІ вв. (по археологическим данным). – В кн.: Славянские древности. – Киев, 1980. – С. 151 – 163.
  Пшик В. Про похід Романа Мстиславича на Польщу 1205. //Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей та повідомлень. – Львів, 1993. – С. 97 – 98.
  Раппопорт П. Военное зодчество западноукраинских земель Х – ХІV вв. //Материалы и иследования по археологии СССР. – 1967. - №140. – С. 170 – 182.
  Стависький В. Князь Данило Романович на київському столі. //Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей та повідомлень. – Львів, 1993. – С. 99 – 100.
  Сафраненко К. А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси ХІ –ХІІІ вв. – М., 1955. – 140 с.
  Стемковський В. Об’єднала Волинь.// Луцький Замок, 1999. – 15 липня. – С. 8.
  Українські приказки, прислів’я і таке інше. /Укл. Н. М. Номис. – Київ, 1993. – 180 с.
  Цинкаловський О. Княжий город Володимир. – Львів, 1935. – 111 с.
  Яковенко Н. Нариси історії України з найдавніших до кінця ХVІІІ століття. – Київ: Генеза, 1997. – 310 с.
  Якуб’юк А. М. Луцьк. Путівник інформатор. – Львів, 1983. – 73 с.

Просмотров: 825