Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

ИСТОРИЯ

Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

Расширение для заработка в браузере без вложений

Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

СОДЕРЖАНИЕ


  1.1 Історіографія
 1.2 Огляд джерел
 2. Українсько-російське співробітництво в галузі освіти, науки та мистецтва
 2.1 Співробітництво в області освіти
 2.2 Наукове співробітництво. Взаємодія вчених України та Росії
 2.3 Науково-технічне та інноваційне співробітництво
 2.4 Діяльність Культурного центру в Москві
 3. Стосунки України з Російською Федерацією в інформаційній сфері
 3.1 Засоби масової інформації - інформаційне поле україно-російських відносин
 3.2 Книговидавнича справа
 3.3 Інформаційно-бібліотечне співробітництво

Список использованной литературы


  1. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 33, Ч.1 / Київ: – 2002. – 273 с.
 2. Белошинская Е., Кононенко Ю., Слюсарчук В. И лишь неизменна книга: К 80-летию создания Библиотеки украинской литературы в Москве. – М.: Слово, 2002. – 64с.
 3. Библиотечно-информационное образование в Росии: или старое вино в новой бутылке О. В. Шлыкова // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. – 1999. – Т. 2. – С. 18 – 21.
 4. Библиотечно-информационная супермагистраль Россия - СНГ – США в ХХ в.: концептуальный подход и практическая реализация Я. Л. Шрайберг // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудн. – 1999. – Т. 1. – С. 22 – 25.
 5. Библиотека на пути в информационное будущее / Т. А. Эссин // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. - 2003. – Т. 1. – С. 97 – 99 с.
 6. Бокань В. А., Польовий Л. П. Історія культури Украини: Навчальний посібник. – К.: МАЦП, 2001. – 256 с.
 7. Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах (1991-96 рр.) Навч. посібник / Л. Д. Васильєва-Чекаленко. – К.: Освіта, 1998. – 176с.
 8. Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми: Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Видавнича справа та редагування" - К.: Київський національний ун-т ім. Т. Г. Шевченка, ін-т журналістики, 2002. – 23 с.
 9. Галинський Л. Українська книга в Москві // Демократична Украина. - 2002. - 22 березня. - С. 2-4
 10. Гнаткевич Ю. В. чи злетить птах у синє небо: Нариси про русифікованих і русифікаторів та гірку долю укр. мови в незалежній Україні. – К.: Видавничий центр "Просвіта", 1999 – 127с.
 11. Діалог культур і духовний розвиток людини: Матеріали Всеукраїнської науково – практчної конференції, 24 – 26 січня 1995 р. - К., 1995. - 237 с.
 12. Диалог украинской и русской культур: Материалы Международной научно-практической конференции. 24 – 25 октября 1996г. – К., 1997. – 234с.
 13. Диалог украинской и русской культур в Украине. Материалы Международной научно-практической конференции 30 – 31 октября 1997 - К., 1998. – 213 с.
 14. Диалог украинской и русской культур в Украине. Материалы научно-практической конференции. – К.; 1998. – 214с.
 15. Диалог украинской и русской культур в Украине. Материалы IV-й международной научно – практич. конференции 9 – 10 декабря 1999 года, – К.; 2000. – 360с.
 16. Дзюба І. Ідеологічні децибели "Діалогу культур". – Зб. наук. пр. українсько-російські відносини: гуманітарний вимір. – К.: Логос, 1998. – 90 с.
 17. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, 31 мая 1997 // Московский журнал международного права. – 1997. - №4. – С. 246 – 256
 18. Договор о научном сотрудничестве между Сибирским отделением Российской академии наук и Академии наук Украины, июнь 1998 г. // www/ russia.org.ua/
 19. Договор о сотрудничестве между Российской академией наук и Академией наук Украины. // Бюллетень международных договоров. - 1992г. - №6. - С. 15-20.
 20. Евзоров Р. Я. Украина: с Россией вместе или врозь? – М.: Весь мир, 2000. – 158 с.
 21. Етнополітика: історія і сучасність: статті, виступи, інтерв’ю 90-х рр. – К.: ІПІЕНД, 1999. – 656 с.
 22. Європейська конвенція з прав людини, ратифіковану Верховною Радою України // www.judges. org. ua
 23. Жук М. Перспективы взаимодействия ученых Украины и России (19. 02. 2003) //www. russie. org. ua.
 24. Івченко О. Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. - К.; "РІЦ ЦАННП", 1997. – 687 с.
 25. Ідзьо В. Українці в Росії: історія, сучасний стан та перспектива розвитку в „Рік України в Російській Федерації" // Українознавство. – 2002. - №3. – С. 177 – 181.
 26. Ідзьо В. Українська діаспора в Росії: Українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія. – Львів: БАК, 2002. – 303 с.
 27. Інформаційно-аналітична. діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали науково – практичної конференції, 24 – 25 квітня 2003 р. – Хмельницький, 2003. - 189 с.
 28. Інформаційний глобалізм і перспективи національного розвитку // Бібліотечний Вісник. – 2003. - №2. – С. 24 – 26.
 29. Закон України „Про національні меншини в Україні", 25червня 1992 р. // Закони України – К., 1996, - Т. 3 – С. 362 – 364
 30. Закон "Про національну культурну автономію", 17 червня 1996р.// Закони України – К., 1996. - Т.3 – С. 296-298
 31. Закон України "Про телебачення та радіомовлення", 1993 р.// Закони України – К., 1996, - Т. 4 – С. 372 – 375
 32. Закон Российской Федерации "О образовании" // www. russia.org.ua.
 33. Згуровський М. В., Сидоренко С. І. Інтеграційні тенденції на шляхах поглиблення взаємодії НАН та Міносвіти України: досвід 1993 – 1997 // Наука та наукознавство. – 1998. - №2. – C. 70 – 80.
 34. Калакура, Я. С. Історичне джерелознавство: Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Либьдь, 2002. - 327 с.
 35. Книжковий бізнес – Україна – Росія // Вісник Книжкової Палати. – 2000. - №1. – С. 3 – 5.
 36. Коваль Р. Чи можливе українсько-російське замирення? – Стрий: Вид-во ім.М.Тарновського, 1991, - 86 с.
 37. Конституция Российской Федерации: Принята всенародним голосованием 12 декабря 1993 г. – М.:Юрид. лит., 1993. – 63 с.
 38. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Велес, 2003. – 63 с.
 39. Концепция государственной национальной политики Росийской Федерации, Указ президента РФ № 909 // www. russia. org. a.
 40. Культура і мистецтво в сучасному світі / М. М. Поплавський. – К.: Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. 2001. – 149 с.
 41. Культура і сучасність: Альманах №1/ Держ. акад. керівних кадрів культури та мистецтв; наук. ред. М.І.Головащук. – К.: ДАККІМ, 2000. – 125 с.
 42. Культура і сучасність: Альманах №1/ Держ. акад. керівних кадрів культури та мистецтв. / Ред.: В. А. Бітаєв. – К., 2002. – 164 с.
 43. Культура України в роки незалежності // Культура українського мистецтвознавства: Зб. наук. пр. – Х., 2001. Вип. 8. – С. 4 – 16.
 44. Культура України: Зб. наук. Праць. - Х.; ХДАК. Вип. 11: Мистецтвознавство – 2003. – 226 с.
 45. Культура України. Вип. 8. Мистец-во. Зб. наук. пр. – Х.; ХДАК., 2001. – 304с.
 46. Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку: Зб. наук. ст. – К., Ін-т підвищення кваліфікації працівн. культ. 1997, - 268 с.
 47. Курас І.Ф., Геєць В. М., Онищенко О. С., Дзюба І. М. Розвиток соціогуманітарних досліджень в Нац. академії наук України. – 1999 – 2003. До 85-річчя НАНУ. – К., 2003. – 208 с.
 48. Кушнір В. І. Як нам бути з Росією? – Львів: За вільну Україну, 1996. – 188 с.
 49. Лосєв І. Сучасні взаємо (?) впливи російської і української культур // Українська культура. – 1999. - № 6. – С. 6-7.
 50. Майборода О. Російський націоналізм в Україні (1991 – 98 рр.) – К.,Києво-Могилянська акад. 1999. - 28 с.
 51. Мельниченко В. Прапор України на Арбаті. – М.: ОЛМА – Пресс, 2004. – 447с.
 52. Міжнародні зв’язки нац. бібліотеки України ім. В. І. Вернандського (проблеми та перспективи розвитку) / А. Г. Бровкін // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. Вип. 1. – 1998. – С. 149 – 189.
 53. Межднародный книгообмен в ГПНТБ России и тенденции его развития на современном этапе/ А. Н. Грязнова // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. – 2002. – Т.1 – С. 404 – 406.
 54. Міжнародний книгообмін як один з видів інформаційної діяльності бібліотеки / Т. І. Арсенко, Н. І. Мололєтова // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. Вип. 1 – 1998. – С. 281 – 288.
 55. Міжурядова Угода Росії і України про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів, 27 лютого 1998 р. // www.whateworld. ruwer. info
 56. Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. Вип. 2. – К.: Кий, 2001. – 387 с.
 57. Михайлов И. Вытеснение // Новый мир. – 1998. - №2. – С. 147 – 153.
 58. Нариси з історії дипломатії України / О. І. Галенко, Є. Є. Калинський, М. В. Кірсенко. – К.: Видавничий дім „Альтернативи", 2001. – 733 с.
 59. Не цураймося, признаваймося... // Літературна Україна. - 2001. - 16 серпня. - С. 2-3
 60. Нове покоління про нові реалії міжкультурного українсько-російського діалогу: новое поколение о новых реалиях межкультурного українсько-російського диалога. Зб. наук. студ. робіт. Зб. 1. / Одеський. національний університет ім. М. В. Ломоносова, Київький національний унівесите культур і мистецтва/ – Одеса: Астропринт, 2003. – 176 с.
 61. Новые международные проекты Российской государственной библиотеки / С. А. Казанцев // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые ф-мы сотрудничества. – Т.1 – С. 96 – 97.
 62. Об информационном поле украинско-росйских отношений // www. russia.org.ua.
 63. Онищенко О. Міжнародна асоціація академій наук: стратегія інформаційно-бібліотечного співробітництва. // Бібліотечний вісник – 2003. - № 2. – С. 42-46.
 64. Освіта і інвестиції в Україні. – К.: Знання України, - 2002. – 315 с.
 65. Основи законодавства України про культуру 14 лютого 1992р. // Зкони України. – К., 1996. – Т.3. – с. 34 – 35
 66. О ситуации вокруг ретрансляции российских телепрограмм на Украине (справка, декабрь 2001г.) // www. whiteworld. ruwer. inform.
 67. Петровский В. В. Современные украинско-российские отношения в западной интерпретации / В. В. Петровский. – Х.: Майдан, 2002. – 262 с.
 68. Попович М. В. Нариси української популярної культури. – К.: УЦКД, 1998, - 760 с.
 69. Попок А., Лагутов Ю. Національно-культурні потреби росіян в україні та україці в Росії // Розбудова держави. – 1998. - № 9/10. - C. 6-11
 70. Прапор України на Арбаті, 9 // Культура і життя. - 2002. - 19 червня. - С. 1-2
 71. Про внесення змін у Законодавство України "Про телебачення та радіомовлення", Законопроект, 1 жовтня 2003 р.
 72. Проэкты международных организаций и перспективы развития библиотек / И.К.Буранова // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества - 2002. – Т. 1 – C. 57 –59.
 73. Реформа образования – российский и украинский контекст. // www. russua. org. ua.
 74. Российско-украинские отношения: преемственность и развитие; Материалы международной конференции "Круглый стол рос. и укр. ученых" 23 – 24 мая 1996г – Одесса., 1996, - 83с.
 75. Русская культура в контексте социально-исторических реалей Украины: Конец ХХ ст.: Материалы международной практической конф., 22 – 23 октябрь – М., 1993г. – 202 с.
 76. Русское образование в Украине в контексте международного опыта: Материалы Междунардной научно-практической конференции. 26 – 27 октября 1995. – К., 1995. – 243 с.
 77. Седов Е. Украина, Россия – пути в будущее. – Х.; СПб: Из-во Буковского, 1998. – 86 с.
 78. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания.// www: russia. org. ua.
 79. Сорока М. М. Світ відкриває Україну: про зовнішню політику української держави у 90-х рр. ХХ ст.: - К.: Київська правда, 2001. – 782 с.
 80. Сотрудничество в научно-технической и технологической сфере // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. – 2003. – Т. 1 – С. 82 - 84
 81. Ткаченко В. М. Україна і Росія: проблеми національного самовизначення. – К.; 1993 – 93 с.
 82. Толпыга А. Киев и Москва // Дружба нардов - 1998. - № 11. – С. 172 – 180.
 83. Тотальна українізація каналів // Голос України. - 2002. – 2 серпня. - С. 6
 84. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємне визначення еквівалентність документів про освіту і вчені ступені, 26 травня 2000 р.// www: russia. org. ua.
 85. Угода між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством РФ, 25 березня 1994р.// www: russia. org. ua.
 86. Угода між Міністерством освіти України та Міністерством загальної професійної освіти РФ про співробітництво у галузі освіти, 27 лютого 1998р.// www: russia. org. ua.
 87. Угода між Урядом Російської Федерації та Кабінетом міністрів України про переміщення товарів в рамках співробітництва в освоєнні космічних просторів// www: russia. org. ua.
 88. Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі культури, науки і освіти / Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 2. Права охорони культурних цінностей / Відп. ред.: академії НАН України Ю.С.Шемшученко та доктор юрид. наук В. І. Акуленко. – К.: Юріком Інтер, 1997, - 864 с.
 89. Угода між Урядом Російської Федерації і Урядом України про співробітництво у сфері інформатизації, 28 травня 1997 / Міжнародне співробітництво України в сфері інформатизації і телекомунікації (В. Л. Банкет, С. О. Довгий, А. В. Кикич та ін.; за ред. С. О. Довгого). – К.: Укртелеком, 2001. – 448 с.
 90. Угода між Урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співробітництво у сфері інформації, 27 лютого 1998р.,(Москва) / Міжнародне співробітництво України в сфері інформатизації і телекомунікації (В. Л. Банкет, С. О. Довгий, А. В. Кикич та ін.; за ред. С. О. Довгого). – К.: Укртелеком, 2001. – 448 с.
 91. Угода про культурне співробітництво між Міністерством культури Російської Федерації та Міністерством культури України, 26 березня 1994р. // Пам’ятки України. – 1995. - № 1. – С. 95 – 96.
 92. Угода про науково-технічне співробітництво між НАУ та Урядом Москви, 22 червня 2000 р.// www: russia. org. ua.
 93. Угода про співробітництво між Державним комітетом України у справах національностей і міграцій та Міністерством РФ у справах націй і федеративних відносин, 24 жовтня 1997 р.// www. slavmir.ruweb/
 94. Угода про створення загального науково-технічного простору країн-учасниць СНД, листопад 1995 р. // Бюлетень международных договров. - 1995. -№ 9. - С. 23-25
 95. Указ о предоставлении за счет средств федерального бюджета кредитов на использование высоко эффективных научно-технических разработок
 96. Україна в ХХ ст. 1900 – 2000: Зб. докум. і матеріалів: навч. посібник для студентів іст. спец. вищих навч. закладів. - К.: Вища школа, 2000. - 352 с.
 97. Україна дипломатична: Наук. щорічник. Вип. 3 / Дип. Акад. при МЗСУ. – К., 2003. – 823 с.
 98. Україна: друга половина ХХ ст.: Нариси історії / П. П. Панченко, М. Р. Плющ, Л. А. Шевченко та ін. – К.: Либідь, 1997. – 352 с.
 99. Украина и Россия в новом геополитическом пространстве: Материалы "Круглого стола" – К.; Ассоциация "Україна", 1995. – 160 с.
 100. Украина и Россия: испытание дружбой / А. Деркач, А. Ерманаев. – М.; Универсум., 1997. – 234 с.
 101. Україна - Росія: концептуальні основи гуманітарних відносин / За науковою ред. О. П. Лановенка. – К.: Стилос, 2001, - 476 с.
 102. Україна і світ: проблеми та перспективи міжнародних відносин / Ред.-упоряд. Н.Демчук. – К.: Молодіжна альтернатива, 2003. – 47 с.
 103. Україна і Росія: різні умови різні досягнення // Вісник Книжкової Палати. - 2000. - № 3.- С. 3-5.
 104. Україна на перехідному етапі: Політика. Економіка. Культура. / В.Андрущенко, В. Бондаренко, О. Василик та ін. – К.; ВЦ „Академія", 1997, - 280 с.
 105. Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Керівники авторського колективу: А. І. Комарова, Ю. П. Богуцький, О. С.Тимошнко, М. І. Чембержі, В. І. Чернець. – К., 1999. – Т. 14. – 625 с.
 106. Укрїнська культура: історія і сучасність: навчальний посібник / За ред. Черепанової С. О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.
 107. Українська періодика: історія і сучасність. – Львів,Літера, 2002. – 740с.
 108. Україна, Росія, Білорусь: три проекти. – Львів, Світ, 2000. – 269 с.
 109. Українсько-російські відносини: гуманітарний вимір: Наук. зб. / Рада нац. безпеки і оборони Укр. нац. ін-т укр.-рос. Відн. – К., 1998. – 155 с.
 110. Українсько-російські культурні зв’язки: історія і сучасність: Тези доповіді та повідомлення. Міжрегіональна науково-практична конференція, 4, 5 грудня 1997. – Дніпропетровськ. - 1997 - 61 с.
 111. Україна – Росія: різні умови – різні досягнення М. Сенченко // Вісн. Кн. Палати. – 2000. - №3. – С. 3 – 5.
 112. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива: Монографія / Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ун-т пробл. міжнар. безпеки: за заг. ред. С. І. Пирожкова. – К.: НІТМБ, 2001. – 624 с.
 113. Україна у міжнародних відносинах (1917 – 2000 рр.): Договори, декларації, документи. Хрестоматія / А. І. Литвинчук та ін. (упоряд.); Рівненський держ. гум. ун-т. – Рівне: ПХФ "Волинські обереги", 2000. – 262 с.
 114. Україна: утвердження незалежної держави (1991 – 2004) / Н. П.Барановська, В.Ф.Верстюк, С. В. Віднянський та ін. – К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001 – 703 с.
 115. Українізація чи продовження русифікації. Художньо – публіцистичний збірник / Упоряд. Ф. А. Сухоніс. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. – 223 с.
 116. Українська книгозбірня у Москві // Культура і життя, 1992. – 4 липня. - С. 2
 117. Формування та використання інформаційно–бібліотечних ресурсів у забезпеченні науки (на практ. Сибір. відділ. РАН) / Б. С. Єлепов // Наук. пр. нац. б-ки Укр. – 2000. – Вип. 5. – С. 426 – 435 с.
 118. Форум україністики // Голос України, 2002. – 30 серпня. - С. 6
 119. Фурман Д. Украина и мы // Дружба народов. – М., 1995. - № 3. – С. 32-36
 120. Шевченко Л. А. Духовна спадщина в контексті нац.-культ. розбудови в незалежній Україні / Л. А. Шевченко, М. М. Рогожа. – К., 1998. – 38 с.
 121. Шейко В. М. Історія української культури Х.: ХДАК, 2001. – 309 с.
 122. Шеремет Г. Москва побачить Україну на картинах сліпого художника // День. - 2001. - 4 серпня. - С. 2-3
 123. Шкандрій М. В обіймах імперії: Рос. і укр. література новітньої доби / П. Таращук (пер. з анг.) – К.:Факт, 2004. – 494 с.
 124. Шлепаков А. М. Рос.-укр. отношения: проблемы и перспективы: Материалы международной конференции "Круглый стол рос. и укр. ученых" 12 – 14 мая 1994г. - Одесса: Логос, 1994, - 58 с.

Просмотров: 599