Конотопська битва

ИСТОРИЯ

Смерть Б. Хмельницького та боротьба за гетьманську булаву на Україні - Тимчасове вручення гетьманської булави неповнолітньому Юрасю Хмельницькому - Підготовка та здійснення Конотопського походу - Оборона Конотопу та розвиток подій Конотопської битви - Перехід Конотопської битви і її військово-політичні наслідки - Зміна політичних курсів в Україні та Москві після поразки під Конотопом - Зміна політичної обстановки у Європі після Конотопської битви та втілення в життя ухвали Гадяцької унії - Переяславський проект 1659 p.: дихотомія підходів Чигирина та Москви - Війна з Річчю Посполитою 1660 р. та Чуднівський договір

Конотопська битва

Расширение для заработка в браузере без вложений

Конотопська битва

СОДЕРЖАНИЕ


  Смерть Б. Хмельницького та боротьба за гетьманську булаву на Україні
  Тимчасове вручення гетьманської булави неповнолітньому Юрасю Хмельницькому
  Підготовка та здійснення Конотопського походу
  Оборона Конотопу та розвиток подій Конотопської битви
  Перехід Конотопської битви і її військово-політичні наслідки
  Зміна політичних курсів в Україні та Москві після поразки під Конотопом
  Зміна політичної обстановки у Європі після Конотопської битви та втілення в життя ухвали Гадяцької унії
  Переяславський проект 1659 p.: дихотомія підходів Чигирина та Москви
  Війна з Річчю Посполитою 1660 р. та Чуднівський договір

Список использованной литературы


 1. Антонович В. Про козацькi часи на Українi. – К., 1991. – С. 143–153.
 2. Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К.: Либідь, 1993.
 3. Аркас М.М. Історія України-Русі. – Одеса: Маяк, 1994. – 392 с.
 4. Борисенко В.Й. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХІ ст.: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1996. – 616 с.
 5. Будзиновський В. Нашi гетьмани. – Тернопiль, 1990. – С. 23–85.
 6. Бульвінський А.Г. Битви ХVII століття. Україна і європейський контекст // Військо України. – 1996. – №1 – 2. – С. 32 – 35.
 7. Бульвінський А.Г. Гетьманські вибори середини ХVII ст.: практика й аналіз // Соціологія і вибори: Матеріали круглого столу. – К.: ІСД, 1997. – С. 41 – 43.
 8. Бульвінський А.Г. Історичні передумови українсько-московської війни 1658–1659 рр. у загальноєвропейському контексті // Ноосфера. – 1995. – №1. – С. 29 – 32.
 9. Бульвінський А.Г. Конотопська битва 1659 р. // Український історичний журнал. – 1998. – №3. – С. 76 – 83; №4. – С. 33 – 43.
 10. Бульвінський А.Г. Коротка порівняльна характеристика 26 найбільших битв на території України в 17 столітті // Нова політика. – 1995. – Червень-липень. – С. 55 – 60.
 11. Бульвінський А.Г. Похід кн. Г.Г. Ромодановського на Україну восени 1658 року // Нова політика. – 1998. – №1. – С. 18 – 24.
 12. Бульвінський А.Г. Штурм Конотопа російськими військами 28 – 29 квітня 1659 р. // Київська старовина. – 1997. – №6. – С. 142 – 148.
 13. Величко С.В. Літопис. Т. 1. – Київ: Дніпро, 1991. – 371 с.
 14. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. – К.: Наукова думка, 1995.
 15. Володарi гетьманської булави: Iсторичнi портрети. – К., 1995. – С. 253–385.
 16. Гайбонюк В.Д. Богдан Хмельницький українській і світовій історії (до 400-річчя Богдана Хмельницького): Навч. посіб. – Рівне: Державне редакційно-видавниче підприємство, 1996. – 244 с.
 17. Гетьмани України: Iсторичнi портрети. – К., 1991. – С. 45–93.
 18. Горобець В. Конотопська битва 1659 р.: причини та наслідки (у пошуках передумов Руї ни) // Конотопська битва 1659 р.: Збірка наук. праць. К.: Видання Центру східноєвропейських досліджень, 1996. – 178 с.
 19. Горобець В. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба/ В. Горобець, Т. Чухліб. – К.: Наукова думка, 2004 р. – 310 с.
 20. Грушевський М. Історія української козаччини // Вітчизна. – 1989. №1–11.
 21. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII–XVII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.
 22. Дві Русі // За заг. Ред. Л.Івшиної. – К, 2003.
 23. Довжук І.В. Історія України:імена, події, факти (середина ХVІІ-ХІХ ст.): Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во Східноукр. Нац. ун-ту, 2001. – 32 с.
 24. Донцов Д. Iсторiя розвитку української державної iдеї. – К., 1991. – С. 9–18.
 25. Дорошенко. Д. Нарис історії України. – К., 1991. – Т.1–2.
 26. Експансіонізм Москви щодо України 1657 р. // Пам'ять століть. – 1997. – №6. – С. 2 – 12.
 27. Історія України в особах: ІХ-ХVІІІ ст./В. Замлинський. – К.:Україна, 1993. – 369 с.
 28. Історія України / В.Ф. Верстюк та ін.; Під ред. В.А. Смолія. – К., Альтернатива, 1997. – 416 с.
 29. Конотопська битва 1659 року. Збірка наукових праць. – К, 1996.
 30. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів до ХХІ ст.: навч. посіб. – Х.: ООО «Одіссей», 2001. – 480 с.
 31. Крип'якевич Іван. Історія українського війська. – Вінніпег, 1953.
 32. Кройніка о землі Полской. Частина 2. // Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх. – Київ: Наук. думка, 1992. –336 с.
 33. Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. – Чернігів, 1996.
 34. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. – К.: Т-во «Знання» України, 1992, – 192 с.
 35. Літопис Самовидця. видання підготував Я. І. Дзира. – Київ: «Наукова думка», 1971. – 208 с., Частина перша (1648–1659). «Року 1659». – С. 79 – 80.
 36. Мицик Ю.А. Джерела до історії України 1654–1657 рр. у фондах польських архівосховищ. – Архіви України, 1991. – №2. – С. 52 – 60.
 37. Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети. Кн. 1. – К, 1998.
 38. Рибчин І. Динаміка українського козацтва. – Мюнхен, 1970.
 39. Смолій В.А. Національно-визвольна війна в контексті українського державотворення // Національно-визхвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво: Сб. стат. – К., 1998.
 40. Сокирко О. Конотопська битва 1659 р.: Тріумф в час Руїни. – К.: Темпора, 2005. – 72 с.
 41. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – СПб, 1897. Кн. 3. – Т. XI-XV.
 42. Субтельний Орест Історія України. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.
 43. Україна Incognita // За заг. Ред. Л.Івшиної. – К, 2002.
 44. Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – К., 1993.
 45. Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина: Матеріали міжнар. наук. конфер., присвяч. 500-річчю укр. козацтва. – К., 1993. – С. 164–172.
 46. Українське козацтво. Мала енциклопедія. – К-Зп, 2002.
 47. Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. – К., 1993.
 48. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1999. – 480 с.

Просмотров: 584