Зовнішня політика Англії в період Великих географічних відкриттів

ИСТОРИЯ

Участь Англії у Великих Географічних відкриттях - Причини і передумови Великих географічних відкриттів - Перші англійські експедиції та їхнє місце в історії Великих географічних відкриттів - Внесок англійських піратів у географічні відкриття XVI століття - Основні результати Великих географічних відкриттів та їхнє значення для розвитку Англії - Англо-іспанське суперництво та становлення англійської колоніальної системи - Торгівельна і колоніальна експансія Англії в умовах іспансько-португальської монополії - Загострення англо-іспанських відносин у другій половині ХVІ століття - Посилення Англії як морської держави після перемоги над Іспанією - Колоніальні завоювання Англії У Вест-Індії і в Північній Америці - Розширення зовнішньої експансії Англії та нові військово-політичні конфлікти - Вплив торгівельних інтересів та ідей меркантилізму на зовнішню політику Англії в XVII – I пол. XVIII ст. - Ост-Індська торгівельна компанія та її роль у зміцненні позицій Англії на Сході - Англо-голландське протистояння 50–70-х років - Англо-французьке колоніальне суперництво на фоні міжнародних конфліктів I пол. XVIII ст.

Зовнішня політика Англії в період Великих географічних відкриттів

Расширение для заработка в браузере без вложений

Зовнішня політика Англії в період Великих географічних відкриттів

СОДЕРЖАНИЕ


  Участь Англії у Великих Географічних відкриттях
  Причини і передумови Великих географічних відкриттів
  Перші англійські експедиції та їхнє місце в історії Великих географічних відкриттів
  Внесок англійських піратів у географічні відкриття XVI століття
  Основні результати Великих географічних відкриттів та їхнє значення для розвитку Англії
  Англо-іспанське суперництво та становлення англійської колоніальної системи
  Торгівельна і колоніальна експансія Англії в умовах іспансько-португальської монополії
  Загострення англо-іспанських відносин у другій половині ХVІ століття
  Посилення Англії як морської держави після перемоги над Іспанією
  Колоніальні завоювання Англії У Вест-Індії і в Північній Америці
  Розширення зовнішньої експансії Англії та нові військово-політичні конфлікти
  Вплив торгівельних інтересів та ідей меркантилізму на зовнішню політику Англії в XVII – I пол. XVIII ст.
  Ост-Індська торгівельна компанія та її роль у зміцненні позицій Англії на Сході
  Англо-голландське протистояння 50–70-х років
  Англо-французьке колоніальне суперництво на фоні міжнародних конфліктів I пол. XVIII ст.

Список использованной литературы


  Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія / [упоряд. В.Д. Гончаренко, О.Д. Святоцький, М.М. Страхов, С.І. Пугачова; ред. В.Д. Гончаренко]. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – С. 304–307.
  Сборник документов по истории нового времени: буржуазные революции ХVІІ – ХVІІІ в.в. / [сост. Н.А. Никитина; ред. В.Г. Сироткин]. – М.: Высшая школа, 1990. – 303 с.
  Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (1640–1870) / [сост. Е.Е. Юровская]. – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с.
  Большая историческая энциклопедия / ред. кол.: С.В. Новиков, В.П. Ситников, В.В. Славкин. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. – 943 с.
  Всемирная история: [в 10 т.] / Глав. ред. Жуков Е.М. – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1958. – Т. 4 / Под ред. М.М. Смирина. – 823 с.
  Всемирная история: [в 10 т.] / Глав. ред. Жуков Е.М. – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1958. – Т. 5 / Под ред. Я.Я. Зутиса. – 782 с.
  Всемирная история: [в 10 т.] / А.Н. Бадак, Н.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2000. – Т. 9. Начало Возрождения. – 2000. – 592 с.
  Всемирная история: [в 10 т.] / А.Н. Бадак, Н.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2000. – Т. 10. Возрождение и реформация. – 2001. – 480 с.
  Всемирная история: [в 10 т.] / А.Н. Бадак, Н.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2000. – Т. 13. Эпоха английской революции. – 2000.-560 с.
  Всемирная история: [в 10 т.] / А.Н. Бадак, Н.Е. Войнич, Н.М. Волчек п др. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2000. – Т. 15. Эпоха просвещения. – 2000. – 512 с.
  Всемирная история: [в 10 т.] / А.Н. Бадак, Н.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2000. – Т.16. Европа под влиянием Франции. – 2000. – 560 с.
  Дюпюи Р. Всемирная история войн: Харперская энциклопедия военной истории: В 4 кн. / Р.Э. Дюпюи, Т.Н. Дюпюи. – Спб: Полигон-АСТ, 1997. – кн. 2 (1400–1800). – 892 с.
  История человечества / Б. Байер, У. Бирнштайн, Б. Гельхофф, Э.К. Шютт; пер. с нем. Н.А. Врублевская. – М.: АСТ, Астрель, 2002. – 640 с.
  Коробов А. Все о Великой Британии / А. Коробов, Ю. Иванова. – Х.: Рато, 2007. – 542 с. – (Серия «Страны мира»). 15. Пономарев М. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: Практическое пособие для студентов вузов: В 3 ч. / М.В. Пономарев, С.Ю. Смирнова. – М.: Владос, 2000. – Ч. 1 Европейская цивилизация в ХVІ – ХVІІ в.в. Век Просвещения. Период становления индустриального общества. – 288 с.
  Скляренко В. 50 знаменитых пиратов и разбойников / [В.М. Скляренко, Я.А. Батый, А.П. Ильченко, Т.В. Новикова], под ред. Д.В. Табаскина. – Х.: Рато, 2006. – 510 с. – (Серия «100 знаменитых»).
  Соколов Б. Сто великих войн / Б.В. Соколов. – М.: Вече, 2003. – 544 с.
  Сто великих авантюристов / [авт.-сост. И.А. Муромов]. – М.: Вече, 2004. – 534 с.
  Сто великих мореплавателей / [Н. Авдяева, Л.Н. Жданович]. – М.: Вече, 2004. – 563 с.
  Англия: Краткая история / [В.В. Адамчик, М.В. Адамчик, А.Н. Бадак и др.]. – Мн.: Харвест, 2003. – 608 с.
  Африканцы в странах Америки: негритянский компонент в формировании наций Западного полушария / АН СРСР, ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; глав. ред. Э.Л. Нитобург. – М.: Наука, 1987. – 401 с.
  Барг М. Великие социальные революции ХVІІ – ХVІІІ в.в.: в структуре переходной эпохи от феодализма к капитализму / М.А. Барг, Е.Б. Черняк. – М.: Наука, 1990. – 254 с.
  Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм 15–18 ст. / Фернан Бродель. – К.: Основи. – Т. 1. Структури повсякденності, можливе й неможливе / Пер. з фр. Г.Філіпчук. – 1995. – 543 с.
  Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм ХV – ХVІІІ в.в.: [В 3 т.] / Фернан Бродель. – М.: Прогресс. – Т. 2. Игры обмена / Пер. с фр. Л.Е. Куббеля. – 1988. – 633 с.
  Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм ХV – ХVІІІ в.в.: [В 3 т.] / Фернан Бродель. – М.: Прогресс. – Т. 3. Время мира / Пер., ред. Ю.Н. Афанасьева. – 1992. – 679 с.
  Виппер Р. История Нового времени / Р.Ю. Виппер. – М.: Че Ро, 1999. – 624 с.
  Вульф Е. Європа і народи без історії / Ерік Вульф; пер. з англ. і Пошивайла. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2004. – 535 с.
  Герхард П. Пираты Новой Испании (1575–1742) / Петер Герхард; пер. с англ. Б. Кекелишвили. – М.: Центрполиграф, 2004. – 239 с.
  Голубчикова Ю. География человека / Ю.Н. Голубчикова. – М.: Едиториал, 2003. – 356 с.
  Говард М. Війна в європейській історії / М. Говард; пер. з англ. А.В. Яковини. – К.: Мегатайп, 2000. – 168 с.
  Данилевский Н. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М.: Книга, 1991. – 576 с.
  Дейвіс Н. Європа: історія / Норман Дейвіс; пер. з англ. П. Панащук. – К.: Основи, 2000. – 1463 с.
  Зарин В. Запад и Восток в мировой истории ХІV – ХІХ в.в.: (западные концепции общественного развития и становления мирового рынка) / В. Зарин. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 264 с.
  Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до початку Нового часу / А.Зінченко. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 564 с.
  Иванян Э. История США / Э.А. Иванян. – М.: Дрофа, 2004. – 532 с.
  Ивонин Ю. Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох / Ю.Е. Ивонин. – Минск: Университетское издательство, 1989. – 199 с.
  История дипломатии: [в 5 т.] / Глав. ред. А.А. Громыко. – М.: Госполитиздат, 1959. – Т. 1 / Под ред. В.А. Зорина, В.С. Семенова, С.Д. Сказкина. – 543 с.
  История средних веков: [В 2 т.] / Под ред. С.П. Карпова. – М.: Высшая школа, 2003. – Т. 2. Раннее новое время. – 431 с.
  Історія Сполучених Штатів: Нарис / Гол. ред. Говард Синкотта; пер. з англ. Ю. Лісняк. – К.: Діалог Інтернешнл, 2001. – 406 с.
  Історія сучасного світу: Соціально-політична історія 15–20 століть: Навч. посіб. / За ред. Ю.А. Горбаня. – К.: Вікар, 2003. – 435 с.
  Кертман Л. География, история и культура Англии / Л.Е. Кертман. – М.: Высшая школа, 1979. – 384 с.
  Кириченко В. Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки: Навч. посібник / В.П. Кириченко. – К.: Либідь, 2003. – 168 с.
  Маховский Я. История морского пиратства / Яцек Маховский. – К.: Свелас, 1992. – 256 с.
  Найкирхен Х. Пираты: морской разбой на всех морях / Х. Найкирхен. – К.: Республиканский центр духовной культуры. Общество «Знание Украины», 1992. – 252 с.
  Новая история стран Европы и Америки. Первый период: Учеб. По спец. «История» / [В.Н. Виноградов, Н.М. Гусева, А.М. Зверев и др.]; под ред. Е.Е. Юровской, И.М. Кривогуза. – М.: Высшая школа, 1998. – 415 с.
  Новая история стран Европы и Америки: Учеб. Для вузов / Под ред. И.М. Кривогуза. – М.: Дрофа, 2005. – 909 с.

Просмотров: 711