Аналіз обліку витрат виробництва

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Аналіз обліку витрат виробництва

Расширение для заработка в браузере без вложений


Читать полностью в формате WORD


1. Вступ
1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК ОБ’ЄКТА АНАЛІЗУ
1.1.Економічна сутність організаційно-технічного рівня виробництва
1.2.Огляд літературних джерел та нормативно-правове регулювання з проблематики дослідження
2.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО ГОСПОДАРСТВА СНВТОВ “ВАСИЛЬКІВСЬКЕ”
2.1.Організаційно-правовий статус
2.2.Аналіз основних економічних показників
3. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ РЕСУРСІВ ТА ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
3.1.Оцінка кредитоспроможності позичальника
3.2.Аналіз складу позикового капіталу
3.3.Аналіз ефективності використання кредитів
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


ВВЕДЕНИЕ

Бізнес у будь-якій сфері діяльності починається з певної суми готівки, за рахунок якої придбавається необхідна кількість ресурсів, організуються процеси виробництва і збуту продукції.
Актуальність теми курсової роботи обґрунтована тим, що правильно вибрана політика залучення позикових коштів забезпечує бажаний організаційно-технічний рівень виробництва і відповідні масштабам цієї діяльності прибутки. Крім того, фінансова діяльність підприємства із залучення позикових коштів жорстко обумовлюється загальною економічною ситуацією, галузевими особливостями і фінансовим станом підприємства.
Метою курсової роботи є набуття та закріплення теоретичних знань і практичних навичок з питання залучення та ефективності використання позикового капіталу підприємством та фінансово-економічний аналіз роботи підприємства, який є передумовою отримання банківських та комерційних кредитів, бюджетних позичок тощо.
Завданням курсової роботи є виконання аналітичного дослідження з метою одержання економічної інформації, а саме:
• з’ясування економічної сутності організаційно-технічного рівня виробництва як об’єкту аналізу;
• визначення проблем, пов’язаних із збиранням та обробкою інформації щодо економічної ефективності організаційно-технічного рівня виробництва і його фінансового забезпечення;
• дослідження стану та організаційно-економічна характеристика підприємства;
• проведення аналітичної оцінки політики залучення позикових ресурсів;
• оцінка ефективності використання позикового капіталу.
Об’єктом дослідження курсової роботи є сільськогосподарське навчально-виробниче Товариство з обмеженою відповідальністю “Васильківське”, яке створене згідно Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” на основі оренди земельних і майнових паїв жителів села Васильківці. Предметом діяльності СНВТОВ “Васильківське” є проведення виробничого навчання та організація виробничої практики учнів Погребищенського ВПУ-42; виробництво сільськогосподарської продукції; переробка і реалізація виробленої господарством продукції; надання всіх послуг та виконання всіх видів діяльності, передбачених Статутом СНВТОВ “Васильківське” та проведення іншої господарської, комерційної та фінансової діяльності, що не заборонена чинним законодавством України.
При аналізі політики залучення позикових ресурсів та ефективності їх використання підприємством використані наступні основні методи:
• метод абсолютних і відносних величин,
• статистичні групування,
• індексний метод,
• методи побудови й аналізу рядів динаміки,
• графічний метод,
• інші методи економічного аналізу.
Джерелами інформації для проведення дослідження стали: Установчі документи СНВТОВ “Васильківське”, Статут підприємства, Бізнес-план СНВТОВ “Васильківське” по виробництву сільськогосподарської продукції на 2007 р., фінансова звітність підприємства за період 2004 – 2006 рр., кредитні договори 2004 – 2007 рр., звіти державного статистичного спостереження форми № 29-сг “Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур” та форми № 50-сг “Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств” за 2004 – 2006 рр., данні статистичного управління Погребищенського району Вінницької області.

Список используемой литературы

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436- ІV // Відомості Верховної Ради – 23 січня 2003 р. – № 2 – С. 45 – 68.
2. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Закон України № 996-XIV від 16.07.99 p. // Відомості Верховної Ради – 23 січня 2003 р. – № 2 – С. 45 – 68.
3. “Методика складання бізнес-планів”. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 5 від 21.04.97р. // Збірник систематизованого законодавства. – 26 квітня 1997 р. – №15. – С.17 – 22.
4. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Ф.Ф. Бутинець та ін. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2006 – 365 с.
5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416 с.
6. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 208 с.
7. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій: Навч.посіб. / Г.М. Давидов, І.К. Дрозд, І.Г. Давидов та ін.; За ред. Г.М. Давидова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2001. – 170 с.
8. Бойчак І. М., Харів Н.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. – Л.: Сполом, 1999. – 264 с.
9. Болюх М.А., Горбатюк М.І. Збірник задач з курсу Економічний аналіз: Навч. посібник. – К., 2002. – 232 с.
10. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Житомир, 2002. – 672 с.
11. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416 с.
12. Василенко В. О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент: Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2003. – 385 с.
13. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2002. – 420 с.
14. Василенко В.О. Ткаченко Т.І. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2003. – 396 с.
15. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. Видання 3-тє, вип. та доп. / За редакцією В.О. Василенко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с.
16. Волков О.И. Экономика предприятия . – М.: Инфра, 1999. – 544 с.
17. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Экономика предприятия. – М.: Юнити, 1998. – 211 с.
18. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Знання прес, 2002. – 190 с.
19. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 2004. – 176 с.
20. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: КНЕУ, 2003. – 204 с.
21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 612 с.
22. Мец В.О. Економічний аналіз фінансового стану та фінансових результатів підприємства: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2004. – 132 с.
23. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 540 с.
24. Примак Т. О. Економіка підприємств. – К.: МАУП, 2004. – 371 с.
25. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005 р. – 400с.
26. Чекотовський Є. В. Основи статистики сільського господарства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 432 с

Просмотров: 90