Аналіз ефективності використання основних засобів

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Аналіз ефективності використання основних засобів

Расширение для заработка в браузере без вложений


Читать полностью в формате WORD


1. ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1.1 Основнi засоби: визначення, класифiкацiя та оцiнка
1.2 Документальне оформлення руху основних засобів та їх облік
1.3 Методи амортизації основних засобiв
1.4 Аналіз ефективності використання основних засобів
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»
2.1 Організаційно–економічна характеристика діяльності ВАТ „Черкасигаз”
2.2 Порядок обліку та документування основних засобів на ВАТ „Черкасигаз”
2.3 Методика проведення аналізу основних засобів на ВАТ „Черкасигаз”
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВАТ „ЧЕРКАСИГАЗ”
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВВЕДЕНИЕ

Актуальність теми. Важливе значення приділяється основним засовам як головному елементу матеріально-технічної бази підприємства.
Ефективність використання основних засобів залежить від організації своєчасного одержання надійної і досить повної обліково-економічної інформації. У цьому зв'язку зростає роль та значення обліку як однієї з найважливіших функцій управління.
Однак сучасна система організації бухгалтерського обліку основних засобів не може цілком задовольнити зростаючі інформаційні потреби управління.
Значний внесок у розробку теоретичних основ обліку основних засобів внесли роботи М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, В.П. Завгороднього, В.Г. Лінника, Ю.І. Осадчого, В.М. Пархоменка, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко та інших вчених-економістів. Отримані ними протягом багатьох років результати теоретичних і практичних розробок із проблем удосконалення обліку основних засобів мають велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку.
Метою курсової роботи є дослідження шляхів удосконалення обліку та аналізу основних засобів на підприємстві ВАТ „Черкасигаз”.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
— вивчення класифікації та оцінки основних засобів;
— дослідити порядок ведення документування та визначити порядок ведення аналітичного та синтетичного обліку;
— розглянути методи нарахування амортизації основних засобiв
— розглянути аналіз ефективності використання основних засобів;
— дослідити організаційно-економічну характеристику діяльності ВАТ „Черкасигаз”;
— визначити порядок обліку та документування основних засобів на ВАТ „Черкасигаз”;
— проаналізувати основні засоби ВАТ „Черкасигаз”;
— внести пропозиції щодо автоматизації основних засобів на ВАТ „Черкасигаз”
— обґрунтувати й запропонувати методику нарахування амортизації, за якої оновлення основних засобів буде найбільш повним, своєчасним, раціональним.
Предмет і об'єкт. Об'єктом курсової роботи є фінансово-господарська діяльність ВАТ „Черкасигаз”.
Предметом дослідження курсової роботи є аналіз ефективності використання основних засобів на ВАТ „Черкасигаз” та дослідження шляхів удосконалення їх обліку та аналізу.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є обґрунтування необхідності вдосконалення фінансового та податкового обліку основних засобів та вирішення пов’язаних із цим процесом проблем.
Для узагальнення й оцінки сучасного стану організації та ведення обліку основних засобів на підприємствах України використано методи асоціацій і аналогій; логічного аналізу; деталізації; порівняльного аналізу; системного вивчення господарських процесів; евристичний метод експертної оцінки і контрольних питань; а також схематичні та графічні методи. Теоретичну й методичну основу курсової роботи сформовано за системним осмисленням законодавчих та нормативних актів України з питань бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з основними засобами.

Список используемой литературы

1. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища школа, 1999.
2. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств – К.: Вища школа, 2004р.
3. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : Навч. посібник. - К: КНЕУ, 2001.
4. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі – Луганськ: Промдрук ДСД Лугань, 2004
5. Поддєрьогін А.М. Фінанаси підприємств. К.: КНЕУ, 2005р.
6. Пушкар М.С. Фінансовій облік: Підручник.-Тернопіль: Карт-бланш, 2004.
7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. зал. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2004.
8. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: ВЦ „Академія”. 2007.
9. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник – К: “Лібра, 2004 р.

Просмотров: 133